Zahrada ve svahu

Situování domu na svažitém pozemku přináší vždy speciální úkoly, se kterými se musí jejich majitel vypořádat. Jen vyjímečně je nová stavba navržena přesně na dané místo. Jedná se většinou o katalogový dům. Tím vzniká základní problém, neboť projektová dokumentace ve velké většině počítá s rovinou. Terén kolem stavby pak musí být buď navršen, nebo se musí zakopat částečně dům.

Půdorys zahrady

Půdorys zahrady

Dnes vám představíme zahradu ve svahu, ve které jsme museli ještě zohlednit požadavky majitele a to přetvořením zahrady výstavbou jezírka, novými výsadbami a šňůrou šlapákového chodníku.
Již zrealizovanou zahradu jsme doplnili o několik atraktivních prvků: především bylo požadavkem majitelů umístění vodního prvku, zapojení studny, vyhledání vhodnějšího prostoru pro rozárium a doplnění zahrady ö stromové patro.

Před započetím práce na návrhu bylo nutno zohlednit a zmapovat výsadby, které na pozemku již proběhly. Jednalo se o zapojený záhon na svahu, který vznikl srovnáním terénu v době výstavby rodinného domu, partie u vstupu do domu a vjezdu na pozemek a v zadní části v blízkosti studny čerstvé výsadby vzrostlého stromu (Platanus sp.).

Součástí zahrady je původní lipová alej nacházející se u jihozápadní hrany pozemku plynule pokračující podél silnice dále do údolí. Je výraznou dominantou stávající kompozice a bude stěžejním prvkem i v návrhu.

Neméně závažné je pro následnou volbu výrazu díla i umístění zahrady na okraji sídla s možností výhledů do okolní krajiny a na blízký rybníček.

Tři kruhově řešené prvky v zadní části zahrady

Tři kruhově řešené prvky v zadní části zahrady

Návrh je tvarován v přírodních křivkách, což odpovídá umístění zahrady na okraji města v přímém kontaktu s okolní přírodou. Vychází ze stávající zahrady, doplňuje nebo tvaruje původní záhony a obohacuje ji o nové prvky a aktivity. Hlavním motivem nové úpravy je kruh. Kruh nebo jeho části či výřezy se odrážejí v tvarech a líních jak vegetace, záhonu, živých plotu, tak i technických prvků (dřevěné odpočívadlo, schodiště).

Nejzajímavějším prvkem v celé zahradě bude jistě jezírko s vodní kaskádou. Začíná v jihovýchodním rohu zahrady prameništěm, u kterého je umístěné dřevěné plato na posezení nebo lavička. Z tohoto místa bude zajímavé pozorovat vodu v prameništi, ale bude možno se odtud kochat i výhledy na celý vodní prvek i okolní krajinu.
Voda z prameniště pak přetéká přes žlaby do druhého poschodí kaskády. Tím je vyzděná nebo betonová nádrž přesného tvaru přiléhající k dřevěnému platu určenému pro umístění většího posezení. Z tohoto místa bude možné pozorovat detailně život ve vodě i kolem něj.
Voda dále přetéká krátkou spojnicí do jezírka v dolní rovinaté části zahrady. Jezírko bude technicky vytvořeno z fólie a okolí doplněno kameny různé velikosti. Dno jezírka bude vytvarováno tak, aby se zde dařilo vodním a bažinatým rostlinám.
Zemina vzniklá vyhloubením jezírka bude použita na modelování terénu v jeho okolí a vyspádování přilehlého potůčku, především v úseku mezi zděnou nádržkou a přírodním jezírkem.

Pohled na vodní prvek

Pohled na vodní prvek

Z provozního hlediska je důležité vložení šlapákového chodníčku do prostoru kolem jezírka. Ten začíná u kruhové dřevěné podesty, vede přes potůček, který je překlenutý jedním velkým kamenem (mostek), dále kolem jezírka.
Přemostění je zde řešeno netradičním mostem, tvarovaným v duchu celé varianty. Ten se skládá ze dvou částí, jenž jsou ukončeny obloukem. Vzdálenost obou části mostu nesmí být větší než délka pohodlného kroku, tak aby byl zabezpečen bezpečný přechod přes vodu.
Chodník dále pokračuje přes trávníkovou plochu, navazuje na původní cestní síť a pak pokračuje směrem k terase u domu.

Původní posezení s krbem je zachováno a je nově orámováno živým plotem a keřovým záhonem. Ten navazuje na užitkovou část, která je členěna ovocnými keři, stromy a plochou pro maliny. I tyto části jsou provozně propojeny šlapákovým chodníčkem s původní cestní sítí.
Kamenné šlapáky tak pokračují ke studni. Ta je v prostoru zvýrazněná dlažbou tvarovanou do kruhu v duchu celé koncepce zahrady a olemována opět živým plotem.

Pohled od vjezdu zachycuje záhony před domem a přístupovou trasu po schodišti

Pohled od vjezdu zachycuje záhony před domem a přístupovou trasu po schodišti

Dalším prvkem napojeným na šlapákový chodník je rozárium. I zde jsou použity oba kompoziční prvky opakující se v celé zahradě a to živý plot a kruhová plocha s dlažbou. Živý plot má v tomto případě ještě jednu funkci – bude krýt plochu s růžemi před větrem i v zimním období. Zároveň by výška plotu neměla bránit pohledu na rozkvetlé růže.

Prostor kolem terasy u domu je řešen jako kombinace bylinkové zahrádky a kvetoucích trvalek. Taky vjezd do domu je obohacen o trvalkové záhony a několik větších dřevin, které odcloní pohled na přilehlou komunikaci.
Kotec je přemístěn k vjezdu na pozemek a je tvarován obdobně jako ostatní prvky v zahradě.

Dalším důležitým prvkem v nově vytvářené zahradě je přístupové schodiště. Je členěno na čtyři kruhové podesty které jsou navzájem propojeny schodišti. Technicky bude řešeno jako dřevěné plochy a stupnice schodišť, které jsou posazeny na železné konstrukci. Tak nebudou nutné příliš velké zásahy do svahu ani do již zapojeného a prosperujícího porostu na něm.