Vyměňte byt za dům?

Cesta pětičlenné rodiny z panelákového bytu do rodinného domu s velkou zahradou.

Koupili pozemek na venkově a postavili velký dvougenerační dům ve tvaru písmene L. Ten je opticky propojen střešní konstrukcí s objektem dvougaráže, čím vzniká průjezd, zastřešené parkovací místo a zastíněný prostor pro posezení. Použití je mnoho, ale především to dodá domu, při pohledu přes předzahrádku, charakter vesnického stavení.

Pohled na předzahrádku a vstup do domu

Pohled na předzahrádku a vstup do domu
 

Přízemí domu je vyzvednuto nad původní terén, z obavy před povodněmi, nebo vysokou hladinou podzemní vody. Přístup do domu i zadní terasa u domu je tím o několik stupňů vyvýšena nad původní terén.

Předzahrádka

Vlastní zahrada je rozdělena na dvě samostatné části. Dům s garáží jasně vymezuje předzahrádku. Ta působí velice stísněně a neproporčně nejen díky své malé šířce, ale i proto, že vstup do domu je vyvýšen. Pro navrhovatele zahrady se už tak složitá situace komplikuje díky dvoum klasickým kolmým vjezdům do garáže a jednomu širokému do průjezdu pod střechou. Tím by se jedna třetina předzahrádky zadláždila.

Úzký dlouhý pás jde opticky rozšířit a zkrátit použitím diagonál (cesty a okraje zpevněné plochy) a rozbitím plochy na několik částí. Cesty jsou zde proto doplněny o květinové záhony, které rozdělí trávník na dvě samostatné plochy.
Plánovaná tříproudá dálnice před garáží je skosená s důrazem na zachování rovnoběžnosti s již použitými diagonálami. Toto řešení také umožňuje bezpečný příjezd do garáže i průjezdu. Diagonální prvek může být ještě podpořen vnitřním členěním dlažby.

Foto původního stavu před založením zahrady

Foto původního stavu před založením zahrady

Dalším problémem předzahrádky je výškový rozdíl mezi hlavním vstupem a původním terénem kolem domu.
Místo schodiště je podél domu umístěná rampa. Okolní terén pak bude kopírovat její sklon, čímž vznikne převýšení. Představa majitele domu o tomto prostoru jako skalce ale nebyla reálná.

Severní orientace záhonu totiž nedovoluje použití klasických skalniček. Výsledek je tedy kombinací stínomilných druhů trvalek a několika odolných druhů skalniček, které tuto polohu snesou.
Převýšení a schodišťové stupně z pražců budou podepřeny suchou zídkou. V zimních měsících se počítá s omezením provozu na dřevěných pražcích, které by mohly klouzat.
V tomto období bude sloužit ke vstupu do domu především pohodlná rampa.

Zadní část za domem

Půdorys zahrady

Půdorys zahrady

Zadní okrasná část je olemována živým plotem z habru obecného (Carpinus betulus), jedna z nejvhodnějších rostlin pro živé ploty. Tento vegetační prvek odděluje prostor od předzahrádky a brání koulemdoucím v pohledech na soukromou zadní část zahrady. Z jižní stany vymezuje hranici mezi okrasnou částí a částí určenou pro sad a užitkovou zahradu. Přes živý plot pak bude zajímavý výhled na koruny ovocných stromů. Ty v jarních měsících obohatí kulisu zahrady svými květy.

V jihovýchodním rohu okrasné části je živý plot nahrazen řadou ovocných keřů, které převezmou funkce živého plotu.

V každé zahradě je vhodné zachovat co nejvíce původních dřevin, což bývá při postupech stavebních firem velkým oříškem. Mnohokrát tak přicházíme o cenné kusy dřevin. V případě této zahrady se zachovali dva ovocné stromy, které do doby, než nově vysazované dřeviny dorostou dostatečné výšku, budou působit velice efektně.

Nově navrhované stromy jsou rozmístěny především po obvodu okrasné části. Měly by zintimňovat tuto soukromou část zahrady a také clonit pohledům ze silnice a sousedního pozemku. Výsadbu stromů vhodně doplňují keřové záhony, v nichž jsou použity především osvědčené bohatě kvetoucí druhy.

Pohled na prostor terasy u domu po založení zahrady

Pohled na prostor terasy u domu po založení zahrady

Dalším oříškem při plánování této zahrady bylo navržení terasy u domu. Protože je tento prostor vyzvednut o několik schodů nad úroveň terénu, opět jsme zde narazili na problém nežádoucích pohledů ze sousední silnice. Vyřešili jsme to vhodným umístěním stromů, zvednutého květinového záhonu a treláže s popínavkou.

Původně čistě odpočinková terasa začala k sobě vázat nové funkce. Majitelé přemýšleli o místě na přípravu jídla. Samozřejmě větší oheň v blízkosti obytné budovy není vhodný, proto jsme to vyřešili formou jednoduchého pultu s roštem, který bude plnit funkci grilu. Větší otevřené ohniště se nachází v zadní části sadu.

I když původní umístění bazénu připadalo majitelům jako hudba daleké budoucnosti, nakonec jsem ho do návrhu zahrnula. Do doby než jej tam vybudujeme osejeme plochu trávníkem nebo osázíme letničkovým záhonem. Při pozdější realizaci bude bazén vhodně zakomponován v duchu původního návrhu a vyhneme se jeho necitlivému umístění v prostoru zahrady.

Řešený prostor se nachází v podhorské oblasti, což do velké míry omezuje výběr rostlin. Důležité je, aby základ záhonu tvořily druhy odolné, které v zimě nenamrzají. Výsadbu pak můžeme doplnit i několika kusy choulostivějších druhů.
Chceme si zahradu vysázet sami. I to je požadavek, na který je nutno brát ohled při navrhování sadovnické úpravy v okolí rodinného domu. Nemyslím, že je to vždy jenom nedostatek financí, kvůli kterým si majitelé chtějí realizovat zahradní úpravu sami. Mnohokrát mají zájem o vlastní proces výsadby, je to jejich koníček nebo už s podobnou prací mají zkušenosti. Můžeme potvrdit, že na malé až středně velké zahradě je práce na jejím založení příjemnou relaxací.

Čteme v projektu

Osazovací plán s vyznačenou vytyčovací sítí

Osazovací plán s vyznačenou vytyčovací sítí

Jak přenést projekt do reality, vytýčit záhony, označit místa pro stromy, jak správně číst v projektu.

Součástí projektu sadových úprav je osazovací plán, kde jsou jasně definovány druhy rostlin (taxon) a samozřejmě jejich počet (kusy). Nejčastěji se v osazovacích plánech používají dvě čísla oddělené lomítkem, např. 9/15, nebo kombinace s písmeny HED/15. První číslo nebo zkratka označuje taxon a je pod stejným symbolem uvedena i v souhrnné tabulce.
Druhé číslo značí počet kusů, které budou v daném vymezeném prostoru osázeny. Jasně a zřetelně jsou vyznačeny i všechny solitéry (samostatně stojící dřevina nebo trvalka) a stromy.

Součástí projektu je i celkový seznam všech použitých rostlin s označením rodu, druhu, případně konkrétního kultivaru rostlin. Tento seznam slouží jako podklad pro určení nabídkové ceny realizační firmy.

Příklad tabulky:

SEZNAM DŘEVIN A TRVALEK Označení Taxon ks/m2 velikost celkem ks I. Crataegus laevigata/ hloh obecný – 10 – 12 1 II. Tilia tomentosa/ lípa stříbrná – 12 – 14 1 III. Potentia fruticosa 'Klondike'/ mochna křovitá 3 20 – 30 42 IV. Carpinus betulus/ habr obecný 2 30 – 40 113

Příklad jednoduchého osazovacího plánu je doplněn rastrem 1×1 m. Před vlastní výsadbou je vhodné vyznačit si stejnou síť na plochu pozemku, provázkem nebo vysypáním pískem. Pak už bude jednoduché rozmístit navržený počet rostlin do jednotlivých čtverců. Aby se nám rostliny při výsadbě nepletly, dbáme při dodávce na přesné označení všech druhů dřevin i trvalek. Dříve než začneme s vlastní výsadbou, rozložíme všechny rostliny na plochu a uděláme případné korektury, tak aby jsme všechny rostliny podle osazovacího plánu správně rozložili.