Navrhujeme zahradu se svahem kolem domu

Jde o celkem klasickou parcelu s novostavbou rodinného domu. Z původního svahu ale vznikl stavbou domu výrazný výškový rozdíl v zadní části zahrady, protože dům je situován na úroveň příjezdové cesty. Na první pohled se to může jevit jako nedostatek pro realizaci zahrady. Šikovně navrženým projektem však můžeme tento handicap změnit ve výhodu.

Původní terén se mírně svažoval od jihozápadu k  severovýchodu. Větší část plochy byla při stavbě rodinného domu srovnána do roviny. Tím vznikly především na severozápadní, ale také podél jihozápadní hranice výraznější svahy, se kterými je třeba pracovat a využít je ve prospěch celkového řešení zahrady.

Charakter návrhu je uvolněný, neformální, převážně pracuje s oblými křivkami a oblouky. Často používaným tvarem je kruh a jeho různé výseče. Tento prvek je uplatněn i při vstupu na pozemek. Zde je do kruhového tvaru vyskládaná dlažba, kterou protíná vstupní chodníček. Do větší poloviny kruhové plochy je vsazena malá fontána.

Vjezd na pozemek je řešen posuvnými vraty, která zajíždějí směrem k severovýchodu do prostoru vymezeného z jedné strany plotem a z druhé opěrnou zídkou. V této stěně je vytvořena malá nika, do níž je vložena popelnice. Prostor mezi vjezdovou a vstupní částí je oddělen nepravidelným záhonem se zajímavými keři a trvalkami.

Do předzahrádky jsou vsazeny tři stromy. První je vysazen do malé modelace, která je navršena za opěrnou zídku u popelnice. Druhý vlevo za branku. Oba jsou listnaté. Třetí, jehličnatý strom, je situován blíž k domu do oblouku cesty. Ty společně vytvoří jakýsi rámec pro štítovou stranu domu.

Chodníček u vstupu je zpestřen dlažbou skládanou do kruhu a doplněnou malým vodním prvkem.

Chodníček u vstupu je zpestřen dlažbou skládanou do kruhu a doplněnou malým vodním prvkem.

Před vstupem se chodník ohýbá kolem jižního rohu. Tím zde vzniká vymezený menší prostor, který je zčásti zatravněn a zčásti osázen sluneční svit snášejícími rostlinami, neboť tento roh je otočen k jihu. Chodník pokračuje souběžně s jihovýchodní stěnou domu. U západního rohu je vytvořen kruhovitý záhonek s kameny, štěrkem a vhodnými rostlinami skalkového typu. Kolem něj se cesta obtáčí a vyúsťuje na terasu.

Záhonek probíhající podél přístupového chodníčku od branky k jižnímu rohu domu je naproti vstupu do objektu přeťat šlapákovým chodníkem. Ten vede přes travnatou plochu oblemovanou keři k produkčním záhonkům. Tato užitková plocha má nepravidelný oválný tvar. Je vložena do zeleného poloostrova a chodníčkem rozdělena na dvě části. Kolem jihozápadního obvodu jsou vysazeny ovocné keříky, k plotu v pravidelném rozestupu pak ovocné stromy a naproti přes pruh trávníku do čočkovité plošky vymezené šlapáky navrhujeme maliny. Trávník pokračuje ještě několik metrů do svahu, kde končí obloukem keřů a šlapákovým chodníkem.

Trasa pokračuje až ke skupince jehličnanů, před nimiž se otáčí a vyúsťuje u schodiště. To se jednou zalamuje a překonává rozdíl k vydlážděné ploše krytého posezení s krbem vsazeného do svahu.

Terasy z kamene překonávají výškový rozdíl a jsou oporou pergoly a prameništěm pro jezírko.

Terasy z kamene překonávají výškový rozdíl a jsou oporou pergoly a prameništěm pro jezírko.

Na terasu s oválným bazénem se vstupuje z domu krytým výstupem. Terasu a bazén odděluje nepravidelný záhon osazený jehličnany, suchomilnými rostlinami a trávami. K příjemnému odpočinku a slunění bude sloužit dřevěná podesta sledující tvar bazénu a opěrné zídky.

Svah v zadní části je řešen několika jemně se vlnícími zídkami do dvou teras. Propojení je provedeno schodišti, ale i bezbariérově po vysvahovaném trávníku. Spodní partie je pobytová a z větší části je zatravněna. Horní část je osazena keři a jedním listnatým stromem. Volně je ponechán pouze přistup ke schodišti. Tak by měla být zajištěna dostatečná intimita zahrady.

Výškové převýšení nabízí možnost začlenit do kompozice dynamický vodní prvek s vodními nebo vodě blízkými rostlinami. Ten je umístěn proti terase do oblouku opěrné zídky. Pramen vytéká ze zdí, poskakuje po kamenech a přes okraj nižší opěrné zídky padá do jezírka dole. Na tento atraktivní prvek přímo navazuje půlkruhové odpočívadlo s pergolou. Odtud bude možné nejen detailně pozorovat život kolem vody, ale kochat se i dálkovým výhledem na panorama přilehlého města.

Kryté posezení s krbem a schodištěm na horní terasu.

Kryté posezení s krbem a schodištěm na horní terasu.

Poslední možností k posezení je kruhová podesta v severním rohu. Od společenských partií u domu i okolí je odcloněna keři a trojicí listnatých stromů. Od ní se ve dvou vlnách táhne k západnímu rohu převážně keřový záhon, který se obloukem napojuje na záhonek za opěrnou zdí v přední části zahrady.

Chodník je samozřejmě navržen i podél severozápadní i severovýchodní strany domu, aby bylo možné volně procházet kolem objektu. Severovýchodní komunikace je doplněna menším srpovitým záhonkem. Ten je sem osazen proto, aby přerušil a zjemnil tento protáhlý a stísněný prostor.

Půdorys zahrady.

Půdorys zahrady.

1. Vjezd na pozemek, 2. Vstup na pozemek, 3. Popelnice, 4. Dvojgaráž, 5. Fontána nebo pítko, 6. Vstup do domu, 7. Umělecký prvek, 8. Užitková část, 9. Maliny, 10. Kryté posezení s krbem, 11. Terasa u domu, 12. Výstup do zahrady, 13. Bazén, 14. Vodní prvek, 15. Odpočívadlo s pergolou, 16. Východní dřevěná podesta

Text: ing. Marek Pěchouček
Kresby: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková