Navrhujeme vlnící se zahradu

Současným trendem je stavět rodinné domy na malých až minimálních pozemcích a proto zahradního architekta potěší možnost navrhnout velkou zahradu na ploše dvou stavebních parcel. Vznikl tak prostor pro rozsáhlejší úpravy s větší možností odpočinku a relaxace, ale i jiná dimenze zahrady, než je obvyklé.

Navržené úpravy jsou odrazem požadavků majitele, kompozičního záměru a možností dané lokality a pozemku. Přihlíží se i k požadavku na odclonění zahrady od komunikací i okolních zahrad. Zároveň ale zahradu neuzavíráme do sebe, ale vytváří vymezené výhledy do krajiny, čímž ji rozšiřujeme.

Půdorysné řešení je podřízeno tvarování zahrady ve zvlněných křivkách, kterým jsou podřízeny jak prvky vegetační (keřové a květinové záhony, trávník), tak i prvky technické (terasa, odpočívadla, pergoly i chodníčky a cesty). Při návrhu přírodní zahrady počítáme se střídáním osluněných poloh se zastíněnými kouty, prostory otevřenými s místy komorními, partie výrazně kvetoucí či tvarově zajímavé s rostlinami méně výraznými.

Předzahrádka

Tato část má být atraktivní během celého roku. Jsou zde použity trvalky jako výrazný estetický prvek v kombinaci se zajímavými keři. Vesnický charakter předzahrádky by mělo navodit umístění dvou ovocných stromů. Ty plynule navazují i na umístění ovocných keřů do výběžku na východní straně domu.

Ovocné stromy a trvalky před domem navozují styl  venkovské předzahrádky.

Ovocné stromy a trvalky před domem navozují styl venkovské předzahrádky.

Okolí domu

Zpevněná plocha, která obchází okolo celého domu, je u východního rohu přerušena kruhem vyplněným štěrkem a kameny. Kolem něj je pak trasován i chodník na terasu u domu. Ta je doplněna pergolou a dřevěnou podestou, která zasahuje až nad jezírko umístěné v blízkosti terasy. Terasa by měla sloužit kromě příjemného posezení i jako spojovací článek mezi zahradou a domem.

Chodník pokračuje z terasy dál podél jižní fasády, kde dům s garáží vytváří po většinu dne osluněný kout. Sem je pod kuchyňské okno umístěna bylinková zahrádka s malým vodním prvkem. Odtud chodník pokračuje kolem ovocného stromu, třešně, k západnímu cípu pozemku a tedy ke garáži. Tím je umožněn pohyb kolem domu.

Kudy jít?

Do zadní části zahrady je pohyb navržen několika způsoby. První možností je vlnící se chodníček navazující na terasu u domu. Kolem něj jsou umístěny další prvky zahrady. Jezírko s výsadbami různých vlhkomilných i vodě blízkých trvalek, keřů a travin. To je společně s částí travnaté plochy oproti původnímu terénu mírně zahloubeno. S jezírkem souvisí i malé dřevěné odpočívadlo na umístění jedné stoličky. Obě dřevěné podesty umožní při odpočinku pozorovat vodu, život v ní i kolem ní.

Přes pergolu u otevřeného ohniště se nám otevírá pohled na zadní část zahrady v pozadí s domem.

Přes pergolu u otevřeného ohniště se nám otevírá pohled na zadní část zahrady v pozadí s domem.

Dále je kolem chodníčku vedeno suché koryto z různě velikých kamenů, valounů a štěrků, které imitují potůček. V místě křížení je koryto překlenuto dřevěným můstkem. Nad můstkem je navržena modelace s prameništěm. Vedle něj je navršen kopeček s prameništěm. To je seskládáno v podobném stylu jako suché koryto.

Do zadního východního rohu je k chodníčku umístěna dřevěná podesta pro slunění. Aby toto místo bylo chráněno před pohledy od sousedů, je za  podestu navršen terén, který je osazen dřevinami. Odtud chodníček pokračuje až ke kruhovému posezení s otevřeným ohništěm a pergolou. I toto posezení je zasazeno do navršeného terénu, který je osázen stromy a keři.

Další trasa do zadní části zahrady je vedena přes dřevěnou podestu u terasy. Propojení je řešeno dvěma kruhovými schody přímo do trávníku. Dál není pohyb nijak omezen cestou nebo chodníkem, ale je volný po ploše trávníku.

Třetí trasa vede z bylinkové zahrady přes záhon keřů, trvalek a cibulovin s jarním efektem až k vydlážděnému odpočívadlu s lavičkou.

Posezení na terase zpříjemní pohled na jezírko s trvalkami, plocha trávníku a kulisa dřevin.

Posezení na terase zpříjemní pohled na jezírko s trvalkami, plocha trávníku a kulisa dřevin.
 

Přírodní zahrada

Zadní část zahrady je řešena v přírodním stylu. Větší část plochy je zatravněna. Vzniklý trávník nepravidelného tvaru je oblemován keřovými skupinami a stromy. Tyto vegetační prvky vytvoří společně s modelací terénu clonu od okolních pozemků a komunikace.

Do trávníkové plochy je ještě vložen solitérní strom a keřový ostrůvek, které budou fungovat jako pohledová ukončení, usměrnění výhledů, případně na odclonění určitých partií.

Materiál pro zpevněné plochy a chodníčky vychází ze zvoleného přírodního stylu zahrady. Proto je na dlažbu navržen lomový kámen v kombinaci s kamennou kostkou.

Text: ing. Marek Pěchouček Kresby: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková

Kresba: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková

Kresba: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková

1. Předzahrádka, 2. Plocha pro sušení prádla, 3. Terasa s pergolou, 4. Malé dřevěné odpočívadlo, 5. Bylinková zahrádka, 6. Rostliny s jarním efektem, 7. Odpočívadlo s lavičkou, 8. Jezírko, 9. Suché koryto, 10. Prameniště, 11. Dřevěná plocha pro slunění, 12. Posezení s ohništěm a pergolou, 13.Zadní vjezd na pozemek