Návrh zahrady jako hra na malé ploše

Katalogové domy jsou si podobné jako vejce vejci. I když změníme barvu fasády, tvar oken nebo situování na pozemku. Každá zahrada je ale originál. Každá se přizpůsobuje domu, tvaru parcely, požadavkům majitele a nese samozřejmě i rukopis svého tvůrce. Zahradu proto nelze vybrat z katalogu, musí se vždy individuálně naplánovat – takzvaně „ušít na míru.“

Design obou návrhů zahrady i situování jednotlivých prvků a aktivit bylo předurčeno všemi zmiňovanými faktory. Navíc zde bylo již provedeno několik stavebních úprav (zahradní domek, studna, bazén), které byly při komponování nové úpravy směrodatné. Dále bylo nutno počítat se stávajícím stromem nad terasou u domu a živým plotem v zadní části zahrady.

Varianta A – moderní a zvlněná

Dům i jednotlivé stavby a aktivity jsou propojené ladnými křivkami zpevněných ploch a keřových záhonů. To vše je doplněno zajímavě řešenou pergolou a dřevěnou podestou s posezením u bazénu.

Proti garáži a vstupu do domu je plánován vjezd a vstup na pozemek. Prostor na parkování a pěší přístup k domu jsou odděleny protáhlým záhonkem začínajícím už od plotu. K levému rohu domu se přimyká kruhovitý záhon. Vlevo za brankou začíná záhon z vyšších keřů, které by časem měly úplně zakrýt pohled na dům z veřejného chodníku. Kopíruje půloblouk zpevněné plochy vytvořený před francouzskými okny obývacího pokoje. Vpravo za vjezdovou bránou je vložena popelnice. Odtud jemnou vlnou pokračuje chodník do zadní části. Do obou rohů předzahrádky je vysazen strom.

Terasa u dveří jídelny má obloukovitý tvar a je do ní vyříznut záhonek se stávajícím vzrostlým stromem. Vedou z ní čtyři výstupy. První se vrací po šlapácích zpět do předzahrádky. Plocha by měla být pokryta nízkými, plazivými taxony snášejícími přistínění (třeba břečťan). Druhý vede k užitkové části a k vydlážděnému kruhu pro sušák. Ten je od zahrady oddělen živým plotem. Třetí ústí na travnatou plochu a dál do zahrady. Čtvrtý směřuje podél fasády k zadnímu vstupu do garáže. Je lemován srpovitým záhonkem.

Hlavní dominantou řešení je pergola ve tvaru pentagonu a studna se stříškou.

Hlavní dominantou řešení je pergola ve tvaru pentagonu a studna se stříškou.

Od západního rohu je trasován mírným obloukem chodníček. Před studnou se rozšiřuje a zatáčí ke kotci. Studna je opatřena dřevěnou stříškou. Dál navazuje stávající zpevněná plocha zahradního domku. Od pobytové části zahrady je oddělena nepravidelným záhonem se stromem.

Trávník se tu zařezává do zpevněné plochy, na kterou navazuje dřevěné pódium se zahradním krbem určené k posezení. Prostor je přistíněn pergolou, která má přímo nad odpočívadlem tvar pentagonu. Konstrukce bude dále sloužit k umístění solárního panelu pro ohřev vody v bazénu a k zavěšení schůdků do vody. Bazén v rohu zahrady je ze severní strany oblemován dřevěnou podestou, která je ještě o úroveň výše než pódium s krbem a z druhé je obložen dlažbou, která kopíruje jeho tvar. Doplněn je keřovým záhonkem, do nějž je vložena sprcha. Mezi podiem a podestou je ponechán prostor pro umístění technického zařízení pro bazén.

Osvětlení. Je zvoleno několik druhů svítidel: na sloupku, nástěnné a do keřů. Zářiči na sloupku je osvětlen prostor u kotce a u posezení, záhonovými místa za brankou a chodník podél severovýchodní fasády, nástěnné je osazeno ke vstupu do domu, u terasy před jídelnou, do jihovýchodní fasády garáže a do konstrukce zadní stěny posezení. Navíc doporučuji zvýraznit estetickou hodnotu vzrostlého stromu jeho nasvícením v nočních hodinách.

Půdorys zahrady - moderní a zvlněná.

Půdorys zahrady – moderní a zvlněná.

Varianta A: 1. Vstup na pozemek, 2. Vjezd na pozemek, 3. Popelnice, 4. Rodinný dům, 5. Garáž, 6. Kotec, 7. Studna, 8. Zahradní domek, 9. Alternativní místo pro dřevník, 10. Dřevník, 11. Posezení pod pergolou, 12. Krb, 13. Bazén, 14. Technické zázemí k bazénu, 15. Místo pro zavěšení schůdků, 16. Schůdky, 17. Sprcha, 18. Sušák, 19. Užitková část, 20. Terasa u domu

Varianta B – klasická s oblouky

Tvarování zpevněných ploch je přizpůsobeno architektuře domu, tvoří je především přímky a pravé úhly, které částečně navazují na kruhové tvary keřových záhonů, studny a bazénu. Celý prostor pak sjednocuje použití stříhaných živých plotů.

Provozní řešení je stejné. Vstup k domu je lemován živým plotem. Plocha před francouzskými okny kopíruje pravidelný tvar arkýře. Keře v předzahrádce plní stejnou funkci jako v předchozí variantě. Stromy jsou tentokrát osazeny hned vlevo za branku a do srpovitého ostrůvku, který je vložen do oblouku trávníku lemovaného keři. Chodník do zadní části je přímý.

Terasa má pravidelnější tvar, který více vychází z architektury domu. Celá je zakomponována do záhonu ohraničeného živým plotem. Ten pokračuje podél hranice pozemku až do předzahrádky. Prostor mezi domem a plotem je tentokrát kompletně zadlážděn. Z terasy ke garáži chodník opět kopíruje tvar stavby. Jeho ostré hrany jsou zaobleny menším záhonkem. Vzniká zde mezera, kudy se bude vstupovat na ústřední travnatou plochu.

Prostor zahrady je výrazně členěn živými ploty a pergolami.

Prostor zahrady je výrazně členěn živými ploty a pergolami.

Terasa je v této variantě propojena s prostorem kolem bazénu šlapákovým chodníkem. Ten prochází malým oválným záhonkem s malou dřevěnou pergolkou. Záhonek zároveň odcloní produkční záhonky vložené mezi živé ploty.

Design ploch kolem bazénu, posezení, vzhled dřevěné konstrukce i místa na sprchování vloženého do obloukovitého záhonku mají pravidelnější, geometričtější charakter. I zde je však pamatováno na umístění technického zázemí, možnost zavěšení schůdků do bazénu a osazení solárního panelu na konstrukci pergoly.

Prostor pro skládku dřeva je tentokrát umístěn do západního rohu místo živého plotu. Kotec má čtvercový vzhled a je na ose se studnou. Celá tato partie je skrytá v živých plotech. Stejný čtvercový charakter má i zpevněná plocha určená k sušení. Vše je zabaleno do oblouku keřového záhonu, který pokračuje v jemných vlnách až k vjezdové bráně.

Osvětlení. Jsou použity obdobné typy svítidel. K vstupu a k přímému chodníku podél garáže jsou použity nízké zářiče umístěné v okrajích cest. Nástěnné jsou stejně jako v předchozí variantě použity u vstupu do domu, na  terase u jídelny a navíc ještě u zadních dveří garáže. Prostor posezení u bazénu osvětlí lucerna zavěšená na nosný trám konstrukce.

Půdorys zahrady - klasická s oblouky.

Půdorys zahrady – klasická s oblouky.

Varianta B: 1. Vstup na pozemek, 2. Vjezd na pozemek, 3. Popelnice, 4. Rodinný dům, 5. Garáž, 6. Sušák, 7. Kotec, 8. Studna, 9. Zahradní domek, 10. Alternativní místo pro dřevník, 11. Dřevník, 12. Pergola, 13. Krb, 14. Bazén, 15. Technické zázemí k bazénu, 16. Místo pro zavěšení schůdků, 17. Schůdky, 18. Sprcha, 19. Užitková část, 20. Terasa u domu

Text: ing. Marek Pěchouček
Kresby: ing. Marek Pěchouček a ing. Ľubica Pěchoučková