Chcete reprezentativní zahradu doma?

Obytná zahrada s novými funkcemi a při zachování původního vesnického charakteru.

Při návrhu nové zahrady počítáme nejen s představou investora, ale musíme taky respektovat původní stav. Pozemek, který užívalo už několik majitelů v minulosti je vždy poznamenán jejich životem a prací kterou tady odvedli. Rekonstrukce, nebo přestavba původní zahrady na zahradu s novou náplní, funkcemi sebou přináší mnoho problémů, ale v konečném výsledku přináší originální a zajímavé řešení.
 

Pohled na prameniště na dolní část zahrady.

Nejvýraznějším prvkem v zahradě je novostavba rodinného domu, jehož půdorys je totožný s původním, již neexistujícím obytním stavením. Další architektonickou dominantou tohoto prostoru je stodola. V zahradě je několik stávajících zdí a zídek, které ji ohraničují a jasně vymezují jednotlivé části zahrady. Zahrada má své vlastní vnitřní členění, jenž je dáno původní funkcí jednotlivých ploch tvořících dnešní zahradu:

  • Plocha za stodolou.
  • Samostatný pruh pozemku, oddělený z obou stran vyššími zídkami. Původně sloužil tento pozemek jako chodník či spojovací cesta k okolním pozemkům. Podle požadavků investora bude sloužit jako užitková část zahrady.
  • Vlastní plocha zahrady, která bude mít především okrasnou a rekreační funkci.

Větší část pozemku má specifickou terénní modelaci danou množstvím zídek a změn provedených původními majiteli. Pozemek je svažitý od stodoly kolem rodinného domu až k spodní zídce oddělující zahradu od silnice.

Půdorys zahrady ve variantě A.

Půdorys zahrady ve variantě A.

Největší výškový rozdíl je na dolní hraně rodinného domu, kde je v obou variantách umístěná skalka. Výškový rozdíl asi jeden metr překonává i zídka, ohraničující pětiúhelníkovou terasu mezi stodolou a vstupem. Vnitřní prostor okrasné zahrady byl tak už původními majiteli rozčleněn na tři výškově rozdílné terasy.

Dnes je větší část plochy zatravněná a porostlá množstvím druhů jehličnatých dřevin. V zahradě se nacházejí i dřeviny, které budou zachovány a se kterými se počítá v návrhu zahradních úprav. Nejcennější jsou zachovalé porosty popínavých dřevin u hraničních zdí, které dodají nově vysázené zahradě atmosféru. Zbytek dřevin je ve špatném zdravotním stavu, nebo se svým charakterem růstu (případně umístěním) do návrhů nehodí.

Návrh

Půdorys zahrady ve variantě B.

Půdorys zahrady ve variantě B.

V původní zahradě je na poměrně malé ploše koncentrováno velké množství stavebně – architektonických prvků, jenž už předem určují ráz zahrady. Velice cenným stavebním prvkem, uplatněným v obou variantách, je studna se zajímavým vnitřním prostorem šachty. Zachované bude také kryté posezení u stodoly.

Obě varianty návrhu zachovávají původní členění dané především zdmi, zídkami a zároveň uplatňují požadavky investora na použití vodního prvku a posezení s krbem v prostoru okrasné části.

Keřová výsadba je v obou variantách situována po obvodu zahrady nebo bodově jako doplněk ve skalce a trvalkovému záhonu. Popínavky jsou zde použity ve větší míře, protože jsou schopny vytvořit na poměrně malém prostoru velkou hmotu a to především do výšky.
Žádná zahrada se bez stromu neobejde a proto je v obou variantách několik menších stromů použito. U zdi domu budou umístěná dřevěná nebo kamenná koryta, osázená vhodnými druhy keřů a trvalek. Na rozhraní dolní a střední terasy zahrady je umístěná skalka, pro kterou jsou tady vhodné podmínky.

Horní terasa u stodoly je v obou variantách koncipována jako venkovská předzahrádka. Dominantu zde budou tvořit vysoké trvalky v kombinaci s kvetoucími keři, opřené o klasický vysoký laťkový plot. Pro zjednodušení údržby prostoru u stodoly jsme navrhli trávník.

Varianta A

Pohled z výšky na zahradu ve variantě A.

Pohled z výšky na zahradu ve variantě A.

Schéma této varianty je založeno na řadě protínajících se nebo samostatně vykreslených kruhů různého průměru. Kruhový námět je použit i v tvarování posezení s krbem, studny a dřevěných ploch kolem studny.

Podél východní stěny okrasné části je ve třech kruhových jezírkách, propojených potůčkem, umístěn vodní prvek. Kruhová nádržka s vodou je posazena i naproti vstupu na pozemek. Do jejího středu jsme navrhli malou fontánku.

Nejzajímavějším a nejpřitažlivějším místem zahrady by měl být prostor u studny. Ta bude řešena jako klasická kruhová studna, kolem které je dlažba zdůrazňující její kruhový charakter. V její těsné blízkosti je dřevěná plocha z palubovek vhodná pro posezení, z něhož bude krásný výhled na pramen, potůček a jezírko v jeho těsné blízkosti. Pramen a koryto budou spuštěny jenom při pobytu majitelů, jezírko by mělo fungovat celoročně.

Vodní rostliny je nutno umístit především v spodním jezírku, případně v horních dvou. Kolem potůčku jsou navrženy rostliny snášející i vyschnutí.

V této variantě je použita tzv. anglická dlažba. Je uplatněna nejen v celistvé ploše mezi vstupem, stodolou a posezením, ale také jako šlapáková cestička ohraničující kruhovou plochu trávníku, případně květinový záhon na dolní terase. Šlapáková cestička tak bude plnit několik funkcí: zabránění prorůstání trávníku do záhonu, zdůraznění kruhového charakteru trávníkové plochy a současně bude sloužit jako komunikační prvek.

Varianta B

Pohled z výšky na zahradu ve variantě B.

Pohled z výšky na zahradu ve variantě B.

Základním prvkem je tady široký chodník u domu, který by mohl být v budoucnu zčásti zastřešen a měl by tak funkci verandy, stojící v těchto místech často u venkovských stavení. Tato varianta pak více imituje venkovskou zástavbu. Široký chodník před dome bude ale především velice pohodlnou spojnicí mezi jednotlivými části zahrady a současně z něho bude pěkný výhled na jednotlivé partie zahrady.

Situování stavebních prvků v zahradě je obdobné jako v předešlé variantě, jenom jejich tvarosloví je formálnější, založené na hranatých, převážně pravoúhlých tvarech. Zajímavým prvkem použitým zde v spojitosti s vodní kaskádou je dřevený mostek.

Šlapáky i dlažba by měly mít aspoň 50% kolmých tvarů, aby tak podpořily charakter celé kompozice. Navrhovali bychom svěřit realizaci zpevněných ploch odborné firmě. Ta musí osadit celistvé zpevněné plochy ve vstupní části u domu a schody před začátkem realizace sadových úprav. Materiál na šlapáky by měl být součástí dodávky. Vlastní šlapáky budou osázeny až při realizaci zahradnickou firmou po urovnání terénu a to v jemných terénních modelacích.
V dolní části zahrady souvisí i s holou stěnou rodinného domu bez oken, na které je připevněna vysoká treláž s popínavkou. Popínavka a záhonové keře jsou vyzdviženy nad původní terén a opřeny o suchou zídku zalomeného tvaru.

Střední část je věnována především trávníkové ploše, která je lemována keřovými a trvalkovými záhony.